पूँजी संरचना

अधिकृत पूँजी रू. ३ अर्ब 
जारी पूँजी रू. २ अर्ब ६५१ करोड
चुक्ता पूँजी रू. २ अर्ब ६५१ करोड