पूँजी संरचना

अधिकृत पूँजी रू. ५ अर्ब 
जारी पूँजी रू. ३ अर्ब १४२ करोड
चुक्ता पूँजी रू. ३ अर्ब १४२ करोड