Calculator

ई.एम.आई क्यालकुलेटर

ऋण रकम

प्रविष्ट गरिएको मान ० भन्दा ठूलो वा बराबर र ५००००००० भन्दा कम वा कम बराबरको संख्या हुनुपर्दछ।

ब्याजदर

प्र.व
The value entered must be a number that is greater than or equal to 8 and less than or equal to 15.

ऋण अवधि

वर्ष
The value between 1 to 30 Years.
मासिक ई.एम.आई Rs. 28,752.16

प्रमुख Rs. 0

ब्याज भुक्तान योग्य Rs. 0

कुल राशि भुक्तान योग्य Rs. 0

साधारण क्यालकुलेटर

ऋण रकम

The value entered must be a number that is greater than or equal to 0 and less than or equal to 50000000.

ब्याजदर

प्र.व
The value entered must be a number that is greater than or equal to 8 and less than or equal to 15.

ऋण अवधि

वर्ष
The value between 1 to 30 Years.

प्रमुख Rs. 0

ब्याज भुक्तान योग्य Rs. 0

कुल राशि भुक्तान योग्य Rs. 0

मिश्रित समय

ऋण रकम

The value entered must be a number that is greater than or equal to 0 and less than or equal to 50000000.

ब्याजदर

प्र.व
The value entered must be a number that is greater than or equal to 8 and less than or equal to 15.

ऋण अवधि

वर्ष
The value between 1 to 30 Years.

प्रमुख Rs. 0

ब्याज भुक्तान योग्य Rs. 0

कुल राशि भुक्तान योग्य Rs. 0