सवारी कर्जा

सवारी साधन खरिद प्रयोजनको लागि

१. नयां निजी सवारी खरिदको लागि 
२. पूराना निजी कार खरिदको लागि
३. ट्याक्सी खरिद प्रयोजनको लागि 
४. व्यावसायिक सवारीसाधन खरिदको लागि 
५ व्यापारिक प्रयोजनको लागि सवारीसाधन खरिदको लागि 

  • ८० प्रतिशतसम्म लगानी (सवारी साधनको अवस्था हेरेर) 
  • लचिलो ऋण अवधि (अधिकतम ८ वर्षसम्म, सवारी साधनको अवस्था हेरेर)
  • न्यूनतम ऋण रू. ४ लाख र अधिकतम ६५ लाख

 

  • ऋणी तथा जमानीकर्ताको नागरिकताको प्रतिलिपि
  • ऋणी तथा जमानीकर्ताको २ प्रति फोटो
  • कोटेसन/सडक इजाजत पत्र/ब्लुबुक नवीकरण
  • आम्दानी प्रमाणित हुने कागजातहरु
  • पुराना गाडीहरुको हकमा यस बैंकवाट मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ताद्धारा मूल्याङ्कन गरिएको विस्तृत मूल्याँकन प्रतिवेदन
  • माथिका कागजातहरुको अलाव आवश्यकता अनुसार थप कागजात समेत संलग्न गर्नु पर्ने ।

लाभहरू

Quick

Easy

Competitive

Personalized