साधारण बचत खाता

सामान्य बचत खाता
विशेष गरी खाताको न्यूनतम ब्यालेन्सप्रति संवेदनशील ग्राहकहरूका लागि सामान्य बचत खाता तयार गरिएको हो । यो खाता कुनै व्यक्तिले (एकल वा संयुक्त) ले शून्य ब्यालेन्समा खोल्न सक्छन् ।

 

  • शून्य मौज्दातमा खाता खोल्न सकिने 
  • ए.बि.बि.एस शुल्क रू ५००,००० सम्म निः शुल्क र सो भन्दा माथि रू १०० /-
  • चेकबुक निः शुल्क
  • दैनिक मौज्दातमा ब्याजदर गणना तथा त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी हुने

  • सम्बन्दित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिताको प्रद्त्त प्रतिलिपी