कामना सेवा सजिलो कर्जा

Bank have designed KSBBL Sajilo Karja with simplified and easy procedure. The product is designed in two different segments as belows:

सजिलो व्यवसाय कर्जा

 • Purpose
 • To finance working capital and/or capital expenditure for establishing or expanding any types of income generating small and micro enterprise business activities qualified under deprived sector lending as per NRB directives.

सजिलो कृषि कर्जा

 • Purpose
 • चिस्यान केन्द्र, दुग्ध, मत्स्यपालन, कुखुरा, फलफूल र फूल खेती, उर्वरक, कीटनाशक र कीटनाशक, जडीबुटी, सुर्ती, जूट जस्ता कृषि परियोजना आधारित आय उत्पादन गतिविधिहरू स्थापना गर्न वा विस्तार गर्न कार्यशील पूंजी र र वा पूंजीगत खर्चको लागि कर्जा प्रदान गरिने  , अन्य नगदी बाली, उखु, ठूलो अलैंची र अदुवा र अन्य खेती, पशुपालन र वध घर, माहुरीपालन र कृषि सम्बन्धी अन्य व्यवसाय र कृषि उपकरणहरू ट्र्याक्टर, थ्रेसर र अन्य कृषि उपकरण खरीद गर्न कर्जा प्रदान गरिने ।

सजिलो व्यवसाय कर्जा

 • धितो मूल्याङनको ७० प्रतिशत सम्म कर्जा उपलब्ध हुने ।
 • १० बर्ष सम्मको कर्जा अवधि रहेको ।
 • अधिबिर्कष तथा आवाधिक रुपमा कर्जा संचालन गर्न सकिने ।
 • अधितम रु। १५ लाख सम्म लगानी गर्न सकिने ।
 • ५ लाख सम्म कर्जा व्यक्तीगत तथा सो भन्दा माथी फर्म÷कम्पनीको नाममा प्रदान गरिने । आवश्यक कागजातहरु

सजिलो कृषि कर्जा

 • धितो मूल्याङनको ७० प्रतिशत सम्म कर्जा उपलब्ध हुने ।
 • २० बर्ष सम्मको कर्जा अवधि रहेको ।
 • अधिबिर्कष तथा आवाधिक रुपमा कर्जा संचालन गर्न सकिने ।
 • ५ लाख सम्म कर्जा व्यक्तीगत तथा सो भन्दा माथी फर्म/कम्पनीको नाममा प्रदान गरिने ।

सजिलो व्यवसाय कर्जा

 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • व्यवसाय दर्ताका कागजात
 • कर्जा भुक्तानीका लागि आय स्रोत प्रमाणित गर्ने कागजातहरू अनुमानित र स्वघोषित व्यवसायआय,स्वामित्वकर्ता र उसको अविभाजित परिवार सदस्यहरूको पारिवारिक आम्दानी विवरण
 • तिरो तथा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद
 • जग्गाको ट्रेस व्लुप्रिन्ट, फाइल तथा डिजिटल नक्सा/चारकिल्ला
 • जग्गाको ट्रेस व्लुप्रिन्ट, फाइल तथा डिजिटल नक्सा/चारकिल्ला
 • आय श्रोत खुल्ने कागजातहरु
 • मथिका कागजातहरुको अलावा आवश्यकता अनुसारका थप कागजात समेत संलग्न गर्नु पर्ने ।
 • सेवा शुल्क नलाग्ने

सजिलो कृषि कर्जा

 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • व्यवसाय दर्ताका कागजात
 • कर्जा भुक्तानीका लागि आय स्रोत प्रमाणित गर्ने कागजातहरू अनुमानित र स्व९घोषित व्यवसायआय,स्वामित्वकर्ता र उसको अविभाजित परिवार सदस्यहरूको पारिवारिक आम्दानी विवरण
 • तिरो तथा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद
 • जग्गाको ट्रेस व्लु–प्रिन्ट, फाइल तथा डिजिटल नक्सा/चारकिल्ला
 • घर भएको खण्डको सम्बन्धित स्थानीय निकायवाट प्रमाणित घर निमार्ण इजाजत तथा घर निर्माण सम्पन्नको कागजातहरु
 • आय श्रोत खुल्ने कागजातहरु
 • मथिका कागजातहरुको अलावा आवश्यकता अनुसारका थप कागजात समेत संलग्न गर्नु पर्ने ।
 • सेवा शुल्क नलाग्ने
 • सक्कल कर बिजक –कृषि औजार खरिदको लागी

लाभहरू