QR Merchant campaign T&C

कामना सेवा विकास बैंकको "QR कारोबारमा बोनसको बहार Merchant हरुलाई कामना सेवाको उपहार" अफरका सर्तहरु: